Plantations d’arbustes variés tels que Romarins, Lavandes, Stipa, Gaura, etc…